Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Regulamin płatności PayU

Regulamin płatności kartą przy wykorzystaniu systemu PayU

w związku z udziałem w konferencjach organizowanych przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego

 

& 1

Definicje

1. Konferencja – łączna nazwa konferencji naukowych, seminariów, zjazdów, sympozjów i innych tego typu spotkań.

2. Organizator – FUNDACJA ALEKSANDRA JABŁOŃSKIEGO ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, organizacja pozarządowa wpisana do krajowego rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych ,fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000338019, NIP: 956-226-05-73, REGON 340651872, tel. + 48 796 793 189, e-mail: kontakt@faj.org.pl

3. Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji w związku z uczestnictwem w konferencji i wniosła wymagane opłaty.

& 2

Postanowienia

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do Uczestników konferencji, których organizatorem jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, organizacja pozarządowa wpisana do krajowego rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych ,fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000338019, NIP: 956-226-05-73, REGON 340651872. Dokonanie rejestracji w związku z uczestnictwem w konferencji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu przez rejestrującego.

2. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w konferencji zgodnie z cennikiem na stronie internetowej konferencji oraz w określonych tamże terminach wpłat.

3. Aktualnie oferowane są następujące opcje płatności:

        51 SMP conferencje fee1250 PLN (~300 EUR)

        ROMP and OSID Editors as well as doctoral students conference fee: 625 PLN / (~150 EUR)

        CosmoTorun19 (IC IV) - late registration fee: 1133 PLN (~257,50 EUR)

         TASQ conferencje fee1075 PLN (~250 EUR)


4. Przy konferencjach z ograniczoną liczbą uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rejestracji w przypadku wyczerpania limitu miejsc.

5. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem bezpośrednio na konto Organizatora lub za pośrednictwem płatności online systemu PayU. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym przez Organizatora konferencji. Płatność jest uważana za skutecznie dokonaną w momencie zaksięgowania wpływu na odpowiedni rachunek bankowy Fundacji Aleksandra Jabłońskiego.

6. W przypadku gdy opłata za udział w konferencji jest w PLN, przeliczanie innych walut na PLN dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez PKO BP, z poprzedzającego zarejestrowanie płatności przez bank.

7. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest m.in. terminowe dokonanie płatności w wymaganej wysokości oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w terminie 30 dni od daty dokonania płatności. Wysokość zwracanej kwoty jest równa wpłaconej kwoty pomniejszonej o prowizję pobraną przez serwis PayU określoną w umowie między Fundacją Aleksandra Jabłońskiego a PayU. Warunkiem rezygnacji z udziału w konferencji jest powiadomienie o tym fakcie organizatora konferencji w formie mailowej na adres kontaktowy podany na stronie internetowej konferencji lub kontakt@faj.org.pl. Zwrot kwoty wpisowego na rzecz Uczestnika następuje w terminie 14 dni od daty prawidłowego powiadomienia Organizatora o rezygnacji.

9. W przypadku odwołania konferencji przez Organizatora Fundacja dokonuje zwrotu pobranych wpłat w ciągu 14 dni od daty przekazania przez Organizatora stosownej informacji.

10. Reklamacje związane z wnoszonymi opłatami konferencyjnycmi winny być zgłaszane do Organizatora konferencji w formie mailowej na adres kontaktowy podany na stronie internetowej konferencji lub kontakt@faj.org.pl. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie i zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione usługi.

12. Za zgodą Uczestnika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej konferencji.

13. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od Uczestnika.

14. Niniejszy Regulamin może być modyfikowany przez Organizatora w zakresie dodawania w punkcie 3 aktualnie oferowanych typów opłat konferencyjnych ze wskazaniem wydarzeń, których one dotyczą. Po umieszczeniu typu opłaty konferencyjnej dane pole nie podlega modyfikacji, aż do czasu upływu wskazanego terminu obowiązywania płatności. Po osiągnięciu wspomnianej daty dany typ opłaty zostanie usunięty z listy płatności kartą za pomocą PayU oraz Regulaminu.