Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Działania Fundacji >>> Konferencje

2018 rok

50. Sympozjum Fizyki Matematycznej

Konferencja współorganizowana przez FAJ

https://fizyka.umk.pl/smp/smp50/

 

W dniach 21-24 czerwca 2018 roku w Toruniu odbędzie się 50. Jubileuszowe Sympozjum Fizyki Matematycznej. 

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (WFAiIS UMK) oraz Fundację Aleksandra Jabłońskiego (FAJ).

 

Sympozjum Fizyki Matematycznej (SMP) jest najstarszą, cykliczną konferencją organizowaną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W swej dyscyplinie tematycznej należy jednocześnie do najstarszych cyklicznych imprez naukowych, tak w Europie, jak i w skali całego świata. Przez lata toruńska konferencja stanowiła prestiżowe forum wymiany naukowej między fizykami polskimi i naukowcami nie tylko z krajów europejskich, lecz także m.in. z Rosji, USA, Kanady, Meksyku, Argentyny, Chile, Japonii, Singapuru, Arabii Saudyjskiej i Republiki Południowej Afryki. Wśród gości Sympozjum odwiedzających Toruń znalazło się wielu znanych, najwybitniejszych w skali światowej fizyków i matematyków. W tym roku organizatorzy spodziewają się udziału w jubileuszowej odsłonie Sympozjum 110 naukowców, w tym 60 z zagranicy. 50. edycja Sympozjum rozpocznie się w czwartek 21 czerwca i potrwa do niedzieli 24 czerwca 2018 r. Obrady będą miały miejsce w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego (ul. Grudziądzka 5), siedzibie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.

Tematyka Sympozjum dotyczy przede wszystkim matema­tycznych podstaw współczesnych teorii fizycznych. Jednak w ostatniej dekadzie, w odpowiedzi na ogólnoświatowy wzrost zainteresowania rozwojem tzw. technologii kwantowych, program wydarzenia dotyczy zagadnień kwantowej teorii informacji i matema­tycznych aspektów teorii kwantowych układów otwartych. Organizatorzy Sympozjum szczególną uwagę przykładają do rozwoju naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych. Dlatego wzorem lat ubiegłych planowane jest dofinansowanie udziału w Sympozjum 20 młodych naukowców i studentów, wyłonionych w drodze konkursu zgłoszonych przez nich prezentacji wyników badawczych.

 

Sympozjum finansowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę, projekt 865/P-DUN/2018 oraz przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

2017 rok

8th International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry

Konferencja współorganizowana przez FAJ

http://imampc2017.fizyka.umk.pl/

 

W dniach 19-22 czerwca 2017 roku w Toruniu odbędzie się 8. edycja międzynarodowej konferencji pn. International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry – IMAMPC 2017.

Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (WFAiIS UMK) oraz Fundację Aleksandra Jabłońskiego (FAJ).

Pierwsza edycja IMAMPC odbyła się w 2010 roku w Madrycie. W kolejnych latach wydarzenie było organizowane we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. W tym roku po raz pierwszy sympozjum odbędzie się w Polsce, w Toruniu.

Zaproszenie na IMAMPC przyjęło piętnastu wybitnych specjalistów z całego świata, w tym z USA, Francji, Izraela i Niemiec. Dodatkowo referaty ustne wygłosi 28 młodych naukowców stojących u progu swojej kariery (doktoranci i młodzi pracownicy naukowi). Pozostali uczestnicy będą mieć szansę zaprezentować wyniki swoich badań naukowych podczas dwóch sesji plakatowych. Dla autorów dwóch najlepszych prezentacji przewidziano nagrodę ufundowaną przez czasopismo Physical Chemistry Chemical Physics.

Tematyka sympozjum dotyczy problemów atomowej i molekularnej fizyki oraz chemii. Wśród różnorodnych zagadnień konferencji można wyróżnić następujące tematy: i) rozwój metod teorii struktury elektronowej i teorii zderzeń atomowych i molekularnych, ii) badania zjawiska rozpraszania reaktywnego i niereaktywnego oraz zderzeń zimnych, iii) spektroskopia i dynamika molekularna, iv) astrochemia, v) badania molekuł i makromolekuł o znaczeniu biochemicznym. Ponadto prezentowane prace nawiązywać będą do najnowszych technologii oraz ich praktycznego wykorzystania w gospodarce. W szczególności zostaną przedstawione zagadnienia nawiązujące do: badań spektroskopowych i analizy (detekcji) śladowej w gazach, badań atmosferycznych i monitorowania składu powietrza (w szczególności gazów cieplarnianych), badań nad nowymi katalizatorami i funkcjonalnymi materiałami, szeroko pojętego przemysłu kosmicznego, modelowania molekularnego w projektowaniu leków.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcia finansowego udzieliła także firma Hewlett Packard Enterprise Polska.

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://imampc2017.fizyka.umk.pl/

Kontakt: imampc2017@fizyka.umk.pl

Miejsce: Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa", Gagarina 37A, Toruń, 19-22 czerwca 2017

 


2016 rok

23rd International Conference on Spectral Line Shapes – 23rd ICSLS 

Konferencja współorganizowana przez FAJ


http://icsls23.fizyka.umk.pl/

Konferencja została organizowana w dniach 19-24 czerwca 2016 przez zespół naukowy Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego. Wydarzenie ma charakter cykliczny – jest organizowane co 2 lata, a jego korzenie sięgają lat 80 ubiegłego wieku. Naprzemienna organizacja sympozjum w Państwach Ameryki Północnej oraz Europie, zrzesza naukowców z całego świata, co gwarantuje dostęp do pionierskich pomysłów oraz możliwość nawiązania współpracy pomiędzy ośrodkami na całym świecie. Ostatni raz została zorganizowana w Toruniu w lipcu 1988 roku pod przewodnictwem profesora Józefa Szudego.

Celem konferencji ICSLS jest rozwój i wymiana wiedzy pomiędzy naukowcami z całego świata w zakresie spektroskopii atomowej i molekularnej, a także ich zastosowań. Bogaty program naukowy obejmuje wystąpienia plenarnych mówców – 25 najwybitniejszych światowych specjalistów w dziedzinie kształtów linii widmowych, którzy przybliżą uczestnikom szeroki zakres tematów związanych z kształtem atomowych i molekularnych przejść w neutralnych mieszaninach gazowych, w nisko i wysoko temperaturowej plazmie oraz spektroskopię w atmosferach gwiazd i ośrodków międzygwiezdnych, zimnych atomów i cząsteczki, widma indukowane zderzeniowo, procesy w polu promieniowania laserowego i innowacyjne techniki zastosowania kształtów linii widmowych do celów diagnostycznych. Zaplanowano również wystąpienia ustne pozostałych uczestników – autorów najciekawszych prac naukowych zgłoszonych na konferencje, dwie sesje plakatowe oraz dyskusje panelowe.

Patronat nad wydarzeniem pełni Prezydent Miasta Torunia. Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcia finansowego udzieliły także firmy branżowe Comef, MenloSystems, Lasotronix, Toptica Photonics oraz MogLabs, których wystawy można było zwiedzać w trakcie konferencji. Konferencja została zorganizowana w Centrum Konferencyjno-Kongresowym Jordanki.


48 Symposium on Mathematical Physics
"Gorini-Kossakowski-Lindblad-Sudarshan Master Equation - 40 Years After"

Konferencja współorganizowana przez FAJ

 

http://www.fizyka.umk.pl/smp/smp48/

W dniach 10-12 czerwca 2016 roku Zakład Fizyki Matematycznej Instytutu Fizyki UMK, razem z redakcją Open Systems & Information Dynamics oraz redakcją Reports on Mathematical Phyiscs, została zorganizatorem konferencji 48 Sympozjum Fizyki Matematycznej. Wydarzenie to będzie wspierane przez Fundację Aleksandra Jabłońskiego jako organizatora technicznego. Konferencja poświęcona będzie 40-leciu publikacji prac "On the generators of quantum dynamical semigroups" G. Lindblada i "Completely positive semigroups of N-level systems" V.Goriniego, A.Kossakowskiego i G.Sudarshana. Prace te, cytowane w literaturze od czasu publikacji kilka tysięcy razy, stały się podstawą teorii kompletnie dodatnich półgrup dynamicznych, fundamentalnego narzędzia we współczesnej mechanice kwantowej. Wydarzenie zostało wsparte finansowo przez Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

2015 rok

22nd Central European Workshop on Quantum Optics – CEWQO 2015  

Konferencja organizowana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja współorganizowana przez FAJ

 

http://cewqo2015.fuw.edu.pl/

W dniach 6-10 lipca 2015 r na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się dwudziesta druga edycja konferencji naukowych Central European Workshop on Quantum Optics. Seria konferencji CEWQO została zainicjowana przez naukowców z Europy Środkowej, jednakże już od kilkunastu lat wzbudza wysokie zainteresowanie naukowców z całego świata. W 2015 roku po raz pierwszy została zorganiowana w Polsce, dając tym samym szanse uczestnictwa większej rzeszy polskich naukowców, zwłaszcza młodszej kadry naukowej. Celem konferencji jest rozwój i wymiana wiedzy pomiędzy naukowcami z zakresu optyki kwantowej i jej zastosowańw przetwarzaniu informacji kwantowej oraz podstaw mechaniki kwantowej. Uczestnicy konferencji CEWQO w trakcie 28 plenarnych wykładów oraz 80 sesji towarzyszących mieli możliwość podzielenia się najnowszymi wynikami badań iwysłuchania wykładów przygotowanych przez naukowców najwyższej światowej rangi. Liczba uczestników konferencji wyniosła niemal 200 osób. Na organizację tego wydarzenia Fundacja pozyskała 97 000 zł ze środków MNiSW na działalność upowszechniającą naukę. Dzięki technicznemu wsparciu pracowników Fundacji konferencja przebiegła wzorowo.

 

47 Symposium on Mathematical Physics
"New Developments in the Theory of Open Quantum Systems"

Konferencja współorganizowana przez FAJ

 

http://www.fizyka.umk.pl/smp/smp47/

W dniach 19-21 czerwca 2015 r w Instytucie Fizyki UMK odbyło się 47 Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Matematycznej p.t. "New Developments in the Theory of Open Quantum Systems". Sympozjum, w którym udział wzięli najwybitniejsi światowi specjaliści w dziedzinie kwantowych układów otwartych, połączone było ze szkołą dla doktorantów. W wydarzeniu uczestniczyło około 80 osób. Dzięki technicznemu wsparciu Fundacji Aleksandra Jabłońskiego konferencja przebiegła bez zarzutu.

 

2013 rok

OPTO Meeting For Young Researchers 

Konferencja współorganizowana przez FAJ

 

http://osa.fizyka.umk.pl/OPTO/

Konferencja OPTO Meeting for Young Researchers została zorganizowana w Toruniu już po raz trzeci. Organizatorem konferencji było koło naukowe Nicolaus Copernicus University SPIE Student Chapter. Organizatorem technicznym wydarzenia była Fundacja Aleksandra Jabłońskiego. W konferencji wzięło udział 60 uczestników z całego świata. Konferencja odbyła się w dniach 3-6 lipca 2013 roku. Więcej informacji na temat konferencji na oficjalnej stornie internetowej.


IONS-14 in Toruń 2013 

Konferencja współorganizowana przez FAJ

 

W dniach 3-6 lipca 2013 roku Fundacja Aleksandra Jabłońskiego razem wraz z kołem naukowym  Nicolaus Copernicus University OSA Student Chapter zorganizowało konferencję IONS-14 (International OSA Network of Students). W sympozjum wzięło udział 60 uczestników z całego świata.  

 

2012 rok

44 Symposium on Mathematical Physics
"New Developments in the Theory of Open Quantum Systems"

Konferencja współorganizowana przez FAJ

 

http://www.fizyka.umk.pl/zfmis/smp44/

W dniach 20-24 czerwca 2012 r w Instytucie Fizyki UMK odbyło się 44 Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Matematycznej p.t. "New Developments in the Theory of Open Quantum Systems". Sympozjum, w którym udział wzięli najwybitniejsi światowi specjaliści w dziedzinie kwantowych układów otwartych, połączone było ze szkołą dla doktorantów. Na organizację tej konferencji Fundacja pozyskała 70000 zł ze środków MNiSW na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Kathmandu 2012 Workshop on Theoretical Chemistry
Atoms, molecules and solids: models and concepts 

Konferencja współorganizowana przez FAJ

 

http://wiki.lct.jussieu.fr/workshop/index.php/Kathmandu Workshop 2012 

Konferencja odbyła się w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2012 w Katmandu, stolicy Nepalu.Wśród inicjatorów i organizatorów konferencji Kathmandu 2012 są znani i poważani w świecie nauki profesorowie: Jacek Karwowski związany z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Ramon Carbo-Dorca z Uniwersytetu w Geronie w Hiszpanii, Andreas Savin z Uniwersytetu Paryż VI i Kalidas Sen z Uniwersytetu w Haidarabadzie w Indiach. W konferencji uczestniczyło około 60 uczonych z całego świata, a honorowy patronat nad nią objął prof. Vishwanath P. Agrawal, członek Nepalskiego Parlamentu i Nepalskiej Akademii Nauk.

 

2011 rok

13th International Conference on Luminescence
and Electron Spin Resonance Dating (LED 2011).

Konferencja współorganizowana przez FAJ

http://led2011.polsl.pl/index.php

Ta duża międzynarodowa konferencja, która zwyczajowo odbywa się co 2 lata, zawsze w innym miejscu na świecie, w 2011 roku została zorganizowana w Polsce, w Toruniu. Organizatorem merytorcznym konferencji byli pracownicy Zakładu Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla Instytutu Fizyki UMK wraz z kolegami z Politechniki Śląskiej. FAJ była organizatorem technicznym tej konferencji.

Uczestnicy konferencji LED 2011.

 

OPTO Meeting For Young Researchers

Konferencja współorganizowana przez FAJ

http://osa.fizyka.umk.pl/OPTO/

W dniach 11 - 14 maja 2011 roku w Instytucie Fizyki UMK już po raz drugi pod tą nazwą, odbyła się konferencja dla młodych fizyków. Inicjatorami przedsięwzięcia podobnie jak w poprzednim roku byli doktoranci z Instytu tu Fizyki UMK zrzeszeni w kołach naukowych SPIE i OSA. W trakcie 3 dniowego spotkania uczestnicy zaprezentowali wyniki swojej pracy badawczej i zapoznali się z pracami innych młodych naukowców.

Rangę sympozjum podniosła obecność wybitnych osobowości m.in. Dr Juan Campany (Universidad Miguel Hernández, Elche, Spain), Dr Mario F. S.  Ferreira (University of Aveiro, Portugal), Dr Silvano Donati  (University of Pavia, Italy), Prof. David Samspon  (University of Western Australia, Australia), Dr Malgorzaty Kowalskiej  (Wroclaw University of Technology, Poland), Dr Raul J. Martin- Palma  (Universidad Autónoma de Madrid, Spain), Prof. Gerarda Sliwinskiego  (The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Science, Gdańsk, Poland).

 


2010 rok

IX Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków

Konferencja współorganizowana przez FAJ

http://9osknf.fizyka.umk.pl/

Konferencja odbyła się w dniach 11-14 listopada 2010 roku w Instytucie Fizyki UMK w  Toruniu i była  przeznaczona dla członków kół naukowych fizyki oraz kierunków o zbliżonym profilu z całego kraju.

Główną część konferencji stanowły referaty naukowe prelegentów. Oprócz tego odbyła się również sesja plakatowa, prezentująca projekty realizowane indywidualnie przez studentów oraz realizowane w ramach działalności kół naukowych.

Uczestnicy konferencji 9OSKNF

 

OPTO Meeting For Young Researchers

Konferencja współorganizowana przez FAJ

 

http://osa.fizyka.umk.pl/OPTO_2010/

Konferencja odbyła się w dniach 12-15 maja 2010 roku w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu i była przeznaczone dla tych studentów i doktorantów, którzy są zainteresowani inżynierią optyczną, inżynierią kwantową oraz fotoniką. Główną ideą spotkań było przybliżenie młodym badaczom naukowego świata optyki, optyki kwantowej i fotoniki.

Uczestnicy studenckiej konferencji OPTO Meeting 2010