Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Stypendia >>> Regulamin

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW FUNDACJI ALEKSANDRA JABŁOŃSKIEGO

uchwalony dnia 2 marca 2010 r.

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego (zwana dalej Fundacją) przyznaje w drodze konkursu stypendia naukowe studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zwany dalej WFAiIS).

Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć i są zachętą do dalszego rozwoju. W szczególności przyznawaniem tych stypendiów Fundacja realizuje swoje cele statutowe związane ze wspieraniem rozwoju studentów i młodej kadry naukowej, podniesieniem konkurencyjności WFAiIS oraz wspieraniem działań na rzecz dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady ubiegania się, przyznawania oraz realizacji stypendiów dla studentów i doktorantów przyznawanych przez Fundację.
 2. Stypendia są przyznawane w trybie konkursów niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Wysokość i liczbę stypendiów ustala Rada Fundacji w porozumieniu z Zarządem Fundacji i podaje je do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFAiIS.
 4. Poszczególne konkursy, w ramach których kandydaci ubiegają się o stypendia mogą mieć wyznaczoną tematykę, a szczegółowe wymagania nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

WARUNKI FORMALNE

§ 2

 1. Stypendium mogą otrzymywać kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:
  1. są studentami, doktorantami lub pracownikami WFAiIS,
  2. osiągają bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce;
  3. z tytułu innych stypendiów nie osiągają średniego miesięcznego dochodu wyższego niż 150% wysokości aktualnej płacy minimalnej.

WNIOSEK O STYPENDIUM

§ 3

 1. Kandydaci biorący udział w danym konkursie powinni złożyć w siedzibie Fundacji wniosek o stypendium na odpowiednim formularzu, dostępnym na stronie internetowej WFAiIS.
 2. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu oraz wnioski złożone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Do formularza wniosku o stypendium należy dołączyć:
  1. curriculum vitae kandydata (CV),
  2. opis dotychczasowych osiągnięć,
  3. opis planów naukowych na najbliższy rok,
  4. oświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów.
 4. Termin składania wniosków do konkursu jest podawany wraz z informacją o wysokości i liczbie stypendiów w danym konkursie na stronie internetowej WFAiIS.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

§ 4

 1. Wnioski złożone do konkursu, spełniające wszystkie kryteria formalne i wymagania zawarte w niniejszym Regulaminie, podlegają ocenie merytorycznej, której dokonują recenzenci będący samodzielnymi pracownikami naukowymi WFAiIS. Recenzentów powołuje Zarząd Fundacji.
 2. Podstawowym kryterium oceny wniosków jest zgodność z warunkami sformułowanymi w ogłoszeniu o otwarciu danego konkursu.

§ 5

 1. Stypendia przyznawane są przez Zarząd Fundacji i zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Termin rozstrzygnięcia danego konkursu jest podawany wraz z terminem składania wniosków na stronie internetowej WFAiIS.
 3. Decyzje rozstrzygające konkurs są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Wszyscy kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu.
 5. Lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej WFAiIS.
 6. Fundacja rezerwuje sobie prawo upowszechniania informacji o rezultatach konkursu, w tym o dorobku naukowym stypendystów i ich planach naukowych, także za pośrednictwem internetu i innych mediów.

REALIZACJA STYPENDIUM

§ 6

 1. Wypłata stypendium następuje wyłącznie na podstawie umowy stypendium, zwanej dalej umową, zawieranej między Fundacją, a stypendystą. Umowa ta precyzuje warunki wypłacania i realizacji stypendium oraz obowiązki i prawa każdej ze stron.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 7

 1. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z całości lub części przyznanego stypendium.
 2. Stypendysta zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania warunków umowy;
  2. studiowania lub prowadzenia pracy naukowej w okresie otrzymywania stypendium;
  3. poinformowania Fundacji o zmianie miejsca odbywania studiów lub pracy;
  4. umieszczenia w publikacjach i opracowaniach powstałych w okresie pobierania stypendium informacji o przyznaniu stypendium Fundacji, w formie określonej w umowie;
  5. przekazania Fundacji sprawozdania ze swojej działalności naukowej podczas otrzymania stypendium w formie wymaganej przez Fundację. Formę i termin złożenia sprawozdania określa umowa.
 3. Sprawozdanie to powinno być poświadczone przez opiekuna naukowego stypendysty, bądź kierownika zespołu badawczego, w którym pracuje stypendysta. Fundacja rezerwuje sobie prawo upowszechniania informacji zawartych w sprawozdaniu.

§ 8

 1. Fundacja zobowiązuje się do wypłaty stypendium na podstawie umowy.
 2. Fundacji przysługuje prawo zmiany decyzji o przyznaniu stypendium, cofnięcia bądź zaprzestania wypłaty jego kolejnych rat w przypadku, gdy stypendysta nie wypełnia zobowiązań zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie, nie przestrzega zasad rzetelności naukowej lub naruszy dobre imię Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie, w jakim został on uchwalony.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.