Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Działania Fundacji >>> Stypendia

Rozstrzygnięcie konkursu "Olimpijczycy"

 

Informujemy, że ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Olimpijczycy" został rozstrzygnięty. 

W dniu 19 lipca 2017 roku Komisja powołana przez Zarząd Fundacji Aleksandra Jabłońskiego w składzie:

  • dr. hab. Anna Bartkiewicz (prodziekan ds. studentów)
  • dr. hab. Jacek Jurkowski (prodziekan ds. kształcenia)
  • prof. dr hab. Jarosław Zaremba

wraz z delegatem Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO SA.) dr. Pawłem Neumannem dokonała oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń.

 

Po dyskusji oraz uwzględnieniu pkt. 7.2 regulaminu Konkursu (skala od 0 do 20 pkt. oraz dodatkowe 5 pkt. dla kandydatów zamierzających podjąć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna) Komisja przedstawiła Zarządowi FAJ następującą listę rankingową:


1. miejsce Agata Wojciechowska - absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu (16,0+5 pkt.)

2. miejsce Sławomir Koralewski - absolwent Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Bydgoszczy (14,5+5 pkt.)

3. miejsce Michał Żebrowski - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu (9,0+5 pkt.)

4. miejsce Krzysztof Lisiecki - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka 
w Radziejowie (13,5+0 pkt.)


Członkowie Komisji i przedstawiciel TZMO biorąc po uwagę punkt 7.4b regulaminu Konkursu zaproponowali jednakową kwotę stypendium dla miejsc III i IV ze względu na bardzo zbliżoną liczbę punktów.

Podsumowując Komisja proponuje przyznanie czterech stypendiów w następujących wysokościach: 1500 zł (I miejsce), 1300 zł (II miejsce) i 1000 zł (miejsca III i IV).

 

Każdy z Laureatów Konkursu zostanie nagrodzony dziesięciomiesięcznym stypendium naukowym, wypłacanym od października 2017 r. do lipca 2018 r. Całkowita pula środków przeznaczonych na stypendia w roku akademickim 2017/2018 wynosi 48 000 zł, z czego 30 000 zł pochodzi ze środków własnych Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, a 18 000 zł zostało ufundowane przez TZMO SA. Realizacja nagrody (pozyskanie stypendium) uwarunkowana jest podjęciem i kontynuowaniem studiów na WFAiIS UMK na kierunku zadeklarowanym w zgłoszeniu konkursowym przez laureata w roku akademickim 2017/2018.

 

Zwycięzcom gratulujemy! 

 

FAJ ogłasza ogólnopolski konkurs "Olimpijczycy"

 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- kandydatów na studentów I roku studiów WFAiIS UMK w Toruniu


Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad, względnie laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. Do konkursu mogą przystąpić także finaliści konkursów przedmiotowych, ich udział w konkursie będzie jednak uzależniony od liczby aplikacji laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych.

Nagrodę stanowią cztery stypendia naukowe w wysokości brutto (z podatkiem) 1500 zł, 1300 zł, 1100 zł i 900 zł miesięcznie, przyznane na okres 10 miesięcy od października 2017 r. do lipca 2018 r. z zastrzeżeniem, że przynajmniej jedno stypendium zostaje przyznane uczestnikowi, który zamierza rozpocząć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna. Sponsorem stypendiów są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.

Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@fizyka.umk.pl.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!


Terminarz:

  • termin nadsyłania zgłoszeń: 5 lipca 2017 r.
  • ogłoszenie listy finalistów: 12 lipca 2017 r.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu: