Działalność

Powyższe cele statutowe Fundacja Aleksandra Jabłońskiego realizuje m.in. poprzez następujące działania:

  • organizacja:
  • fundowanie stypendiów naukowych dla studentów WFAiIS UMK,
  • dofinansowanie wyjazdów na konferencje i staże naukowe dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naszego wydziału,
  • wspieranie finansowe i merytoryczne działań kół naukowych działających na WFAiIS UMK,
  • angażowanie się w przedsięwzięcia popularyzujące naukę, tj. Festiwal Nauki i Sztuki czy akcję Dziewczyny do Ścisłych!