O nas

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego jest organizacją pozarządową wspierającą Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i współrealizującą strategię jego rozwoju. 

Historia

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego, zwana w skrócie FAJ została powołana w 2009 roku z woli wielu członków wydziałowej społeczności, natomiast pomysł pierwszej „kasy fundacyjnej” pochodzi od samego Aleksandra Jabłońskiego, który już w latach 70-tych dostrzegł potrzebę jej istnienia. O początkach "kasy fundacyjnej" związanej z rozpoczęciem współpracy z instytucjami zewnętrznymi i  realizacją zleceń zewnętrznych można przeczytać we wspomnieniach Mikołaja Rozwadowskiego pt. „Okruchy wspomnień Demonstratora”, wysłuchanych i opracowanych przez Lidię Smentek, opublikowanych w Postępach Fizyki tom 59, zeszyt 4, rok 2008:

(…) Już wtedy można było przyjmować zlecenia z zewnątrz na wykonanie dodatkowych prac. R. Bauer, jako bardziej zaawansowany w elektronice, przyjął zlecenie z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Razem robiliśmy zasilacz do fotopowielacza, bo kupić wtedy go jeszcze nie było można. Przy takich zleceniach kierownikowi jednostki za podpis, gwarancje i odpowiedzialność należało się 5 % kwoty łącznego wynagrodzenia. Profesor Jabłoński odbierał z kwestury te pieniądze i dawał Pani Sekretarce, która miała tzw. kasę fundacyjną. Z tej kasy pokrywano koszty rozmaitych usług, jak uszczelnianie okien i inne prace za które nie można było otrzymać rachunku do rozliczenia. Robiąc te zasilacze, w najlepszej wierze, wzięliśmy z inwentarza mierniki, woltomierz i amperomierz, i wmontowaliśmy w zasilacz zrobiony dla Olsztyna. Przyszło do inwentaryzacji; w raporcie napisaliśmy, zgodnie z prawdą, że mierniki wmontowane w zasilacz poszły do Olsztyna i odpowiednią kwotą obciążyliśmy ich konto. Powstała awantura, bo przecież tego robić nie było wolno, ponieważ oddzielnie należy dokonać zakupu z pozycji budżetu przeznaczonej na tzw. materiały. Profesor nie był z tego zadowolony, powiedział nam trochę do słuchu, polecił zakupić za pieniądze z kasy fundacyjnej brakujące mierniki i uzupełnić stan magazynu. (…)

Misja

Zadaniem Fundacji Aleksandra Jabłońskiego jest bezpośrednie wspieranie ludzi nauki. Młodzi naukowcy oraz zdolni studenci już od pierwszego roku studiów mogą ubiegać się o szereg stypendiów, a profile kształcenia na bieżąco dostosowywane są do potrzeb rynku pracy.

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego wzorując się na doświadczeniach najlepszych ośrodków na świecie, pełni służebną rolę względem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu. Zapewnia nowoczesny system finansowania oparty na współpracy z przemysłem i sektorem usług oraz na prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. Prorynkowe nastawienie Fundacji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał Wydziału na rzecz gospodarki miasta, regionu i kraju. 

Wizja

Naszym celem jest nawiązanie trwałych partnerskich relacji z regionem i ze światem biznesu, aby stymulować badania naukowe, w szczególności te zorientowane na innowacyjne, dające się skomercjalizować produkty i usługi. Dzięki współpracy z partnerami gospodarczymi studenci i młodzi pracownicy naukowi będą zdobywać wiedzę na granicy różnych technologii i dyscyplin oraz zdobywać nowe doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych.

Współpraca z przemysłem i sektorem usług pozwoli Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK dostosowywać program nauczania do ich potrzeb, a studenci i absolwenci będą aktywnie kształtować swoje umiejętności stosownie do potrzeb rynku pracy.

Kontakty biznesowe będą aktywizowały przedsiębiorczość akademicką. Fundacja będzie mogła być udziałowcem w spółkach kapitałowych, zawiązanych w celu realizacji m.in. projektów wdrożeniowych, które będzie wspierać.

Wartości

Wiedza i umiejętności, kształcenie, badania i rozwój, postęp, nowoczesność, aktywność i konkurencyjność.

O Wydziale

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK to uzdolnieni studenci i naukowcy światowej klasy. Tu kształcą się nie tylko fizycy i astronomowie, ale również specjaliści w dziedzinie fizyki medycznej, automatyki i robotyki, technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), informatycy i projektanci najnowocześniejszych technologii, wynalazcy i konstruktorzy. To tutaj budujemy podstawy rozwoju przyszłych technologii, także tych najnowocześniejszych: technologii kwantowych i nanotechnologi.

Wiedza jest zasobem, którego umiejętne wykorzystanie jest źródłem postępu cywilizacyjnego. Dlatego inwestycja w ludzi i w naukę jest inwestycją w przyszłość nas wszystkich.

Pracownicy naszego wydziału to specjaliści światowej klasy o międzynarodowej renomie, potrafiący rozwiązywać problemy z wykorzystaniem wiedzy z różnych obszarów nauki. Są kreatywni, zdolni i pracowici oraz co najważniejsze skuteczni w swoich działaniach.

Do największych osiągnieć naukowych naszego wydziału (tzw. TOP 7) można zaliczyć:

  • konstrukcję optycznych zegarów atomowych,
  • opracowanie nowej metody poszukiwania ciemnej materii,
  • otrzymanie kondensatu Bosego-Einsteina,
  • opracowanie i komercjalizacja metody SOCT,
  • badania światowej klasy dzieł malarstwa za pomocą koherencyjnej tomografii optycznej,
  • odkrycie pozasłonecznych układów planetarnych,
  • odkrycie nowych periodycznych źródeł maserowych metanolu i pary wodnej w obszarach powstawania gwiazd.

Więcej informacji na stronie WFAiIS: https://www.fizyka.umk.pl/